A pályázat kódjele: NFA-2018-KKV 
A Felhívás elválaszthatatlan része az Általános Útmutató a Felhíváshoz c. dokumentum (a továbbiakban: ÁÚF), amelynek hatályos verziója megtalálható a http://www.kormany.huhonlapon. 
A Felhívás, az ÁÚF, a szakmai mellékletek – pályázati adatlapok és nyilatkozatok – együttesen tartalmazzák a pályázat elkészítéséhez szükséges összes feltételt. 
Amennyiben jelen Felhívásban foglaltak valamely fejezet tekintetében eltérnek az ÁÚF-ben megfogalmazott általános előírásoktól, akkor a jelen dokumentumban szabályozottak az irányadók. 
Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁÚF, a pályázati adatlapok, nyilatkozatok, továbbá ezek dokumentumai esetén a Pénzügyminisztérium a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a http://www.kormany.hu honlapon megjelenő közleményeket! 

1. A Felhívás 
A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 18. §-a, továbbá a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 18., 18/A. és 27. §-ai alapján – a Nemzeti Foglalkoztatási Alap (a továbbiakban: NFA) „Foglalkoztatási és képzési támogatások” kiadási jogcíme 2018. és 2019. évi központi keretéből – a Pénzügyminisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) nyílt pályázatot hirdet a mikro-, kis- és középvállalkozások (a továbbiakban: KKV-k) munkahelyteremtő beruházásainak támogatására. 
A rendelkezésre álló 6 milliárd Ft támogatási keretösszegből megközelítőleg 600 KKV-nál mintegy 3000 új munkahely létesíthető. 

2. Pályázatra vonatkozó általános információk 
2.1 A pályázat célja 
Jelen Felhívás célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának javítása érdekében az – új munkahelyek létrehozását eredményező – munkahelyteremtő beruházások támogatása. A pályázat célja továbbá a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás, a helyi gazdaság megerősítése, valamint a foglalkoztatás bővítése a munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetű személyek foglalkoztatásának elősegítése által. 
2.2 A támogatás jogcíme 
A munkahelyteremtő támogatás a hatályos jogi szabályozás alapján (ld. 2.2.1 és 2.2.2. bekezdés) regionális beruházási támogatás jogcímen vagy csekély összegű (de minimis) támogatásként nyújtható, és a következő támogatási kategóriákra vonatkozó előírások alapján valósíthatók meg. A pályázó vállalkozásnak a pályázat benyújtásakor nyilatkoznia kell, hogy mely támogatási jogcím alapján kívánja benyújtani a pályázatot.
Regionális beruházási támogatás 
Új eszközök, gépek beszerzése, immateriális javak költségei, továbbá ingatlan vásárlása, tárgyi eszközökhöz, épületekhez kapcsolódó bérleti díjak, lízing költségek, új épület /épületrész felépítésével kapcsolatos építési költségek
Csekély összegű támogatás 
Új eszközök, gépek beszerzése, immateriális javak költségei, továbbá ingatlan vásárlása, tárgyi eszközökhöz, épületekhez kapcsolódó bérleti díjak, lízing költségek, új épület /épületrész felépítésével kapcsolatos építési költségek 
2.2.1 Regionális beruházási támogatás 
A Rendelet 18. § (1) bekezdése, valamint a 18/A. § alapján regionális beruházáshoz kapcsolódó munkahelyteremtő támogatás, amely az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Átr.) 1. melléklete szerinti „Regionális támogatás” támogatási kategóriának felel meg. 
2.2.2 Csekély összegű (de minimis) támogatás 
A Rendelet 27. § (3) bekezdése szerint a munkahelyteremtés támogatása az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: de minimis rendelet) 3. cikke szerinti csekély összegű (de minimis) támogatásként is nyújtható. 
Amennyiben a pályázó az uniós állami támogatási szabályok értelmében vállalkozásnak minősül, és a támogatást gazdasági jellegű tevékenységéhez kívánja nyújtani, jelen pályázati kiírás alapján nyújtott támogatások csekély összegű támogatásnak minősülnek, amelyeket kizárólag a de minimis rendelet szabályai alapján lehet nyújtani. 
A csekély összegű támogatásra vonatkozó részletes szabályokat a de minimis rendelet, valamint az Átr. szabályozza. 
Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során a de minimis rendelet hatálya alá tartozó, Magyarországon az adott évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi évben odaítélt csekély összegű támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások esetén a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve a de minimis rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését. 
A pályázónak a de minimis rendelet 5. cikk (1) bekezdése figyelembevételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a részére és a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatások támogatástartalmáról. 
2.3 A pályázat lebonyolítója 
A pályázati eljárást és a támogatás lebonyolítását a Minisztérium koordinálása mellett az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok valósítják meg. 
A pályázatokról a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) dönt. A támogatásról szóló hatósági szerződést az állami foglalkoztatási szervként eljáró – beruházás helye szerint – illetékes megyei (fővárosi) kormányhivatal köti meg. 
2.4 A pályázat keretében nyújtható támogatás forrása 
Az NFA foglalkoztatási alaprész 2018. és 2019. évi központi kerete terhére e célra elkülönített összeg 6 000 000 000 Ft. 
2.5 A pályázat keretében nyújtható támogatás formája 
Vissza nem térítendő. 
2.6 A pályázók köre 
A pályázaton kizárólag Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén székhellyel és Magyarországon telephellyel, fiókteleppel rendelkező KKV vehet részt az alábbi jogszabályok szerint: 
– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti gazdasági társaság, valamint egyes jogi személyek vállalata, 
– a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló 1997. évi CXXXII. törvény szerinti fióktelep, 
– a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény szerinti szövetkezet, 
– az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (a továbbiakban: Evtv.) szerinti egyéni vállalkozó. 

3.2 A támogatás mértéke
Új munkahelyenként 1,5 millió Ft. Ezen kívül az alábbi kiegészítő támogatásokra lehet pályázni
a) amennyiben a beruházás befejezését követően a kormányhivatalok foglalkoztatásért felelős szervezeti egységeinél nyilvántartásban lévő kiközvetített az Flt. 58. § (5) bekezdés d) pontja szerinti álláskereső foglalkoztatására vállalkozik a pályázó, új munkahelyenként 700 ezer Ft, vagy 
b) amennyiben a beruházás befejezését követően a kormányhivatalok foglalkoztatásért felelős szervezeti egységeinél nyilvántartásban lévő kiközvetített olyan álláskereső foglalkoztatására vállalkozik a pályázó, aki a foglalkoztatást megelőző 12 hónapban kizárólag közfoglalkoztatási jogviszony keretében volt foglalkoztatva, új munkahelyenként 1,5 millió Ft, 
c) amennyiben a beruházás befejezését követően hatodik életévét be nem töltött gyermekét saját háztartásában nevelő nő12 foglalkoztatását vállalja, új munkahelyenként 1,5 millió Ft, 
d) amennyiben a beruházás a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjbr.), valamint a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ktbr.) alapján kedvezményezett járásban vagy kedvezményezett településen valósul meg, új munkahelyenként további 400 ezer Ft, (ez a kiegészítő támogatás halmozható az a), b) és c) pontban foglalt kiegészítő támogatásokkal is, míg az a), b) és c) pontban foglalt kiegészítő támogatások vagylagosan igényelhetők). 
A járások – komplex mutató alapján – emelkedő sorrendbe állított listáját a Kjbr. 2. melléklete, a kedvezményezett járások listáját a Kjbr. 3. melléklete, a kedvezményezett települések jegyzékét a Ktbr. 2. melléklete tartalmazza. 
Ha bármilyen okból nem jön létre a 3.2 pont a)-c) pont szerinti személyek alkalmazása, az új munkahelyenként elnyerhető kiegészítő támogatást a pályázó nem veheti igénybe, illetve ha igénybe vette, a létszámnak megfelelő összeget vissza kell fizetnie. 
Csekély összegű (de minimis) támogatás esetén a Felhívás 3.4. pontjában leírt összeghatárig igényelhető támogatás. 
A regionális beruházási támogatás esetén a támogatás mértéke legfeljebb 120 millió Ft, a Kjbr., valamint a Ktbr. alapján a kedvezményezett járásokban, településeken megvalósuló beruházáshoz legfeljebb 240 millió Ft támogatás igényelhető. 
Regionális beruházási támogatás esetében az intenzitás felső határa 3.3 
A támogatás intenzitása – más állami támogatásokkal együtt – nem haladhatja meg az elszámolható beruházási költségeknek az Átr. 25. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott, régiónként eltérő %-os mértékét az alábbiak szerint: 
a) az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld és a Dél-Dunántúl régiókban 50%, 
b) a Közép-Dunántúl régióban 35%, 
c) a Nyugat-Dunántúl régióban 25%, 
d) a Közép-Magyarország régióban 

da) Abony, Alsónémedi, Áporka, Aszód, Bag, Bernecebaráti, Cegléd, Csemő, Dabas, Domony, Dömsöd, Dunaharaszti, Ecser, Érd, Farmos, Felsőpakony, Galgagyörk, Galgahévíz, Galgamácsa, Göd, Gödöllő, Gyál, Gyömrő, Halásztelek, Hévízgyörk, Iklad, Ipolydamásd, Ipolytölgyes, Jászkarajenő, Kartal, Kemence, Kiskunlacháza, Kisnémedi, Kocsér, Kóspallag, Kőröstetétlen, Letkés, Lórév, Maglód, Makád, Márianosztra, Mikebuda, Monor, Nagybörzsöny, Nagykáta, Nagykőrös, Nagytarcsa, Nyársapát, Ócsa, Örkény, Pécel, Perőcsény, Péteri, Püspökhatvan, Püspökszilágy, Ráckeve, Szentmártonkáta, Szigetbecse, Szigetszentmiklós, Szob, Szokolya, Sződliget, Táborfalva, Tápióbicske, Tápiógyörgye, Tápióság, Tápiószele, Tápiószentmárton, Tápiószőlős, Tatárszentgyörgy, Tésa, Törtel, Tura, Újhartyán, Újszilvás, Üllő, Vác, Váckisújfalu, Valkó, Vámosmikola, Vecsés, Verőce, Verseg és Zebegény településeken 35%, valamint 
db) Piliscsaba és Pilisjászfalu településeken 20%.

5. A pályázat benyújtására vonatkozó előírások
A pályázatot a Felhívásban, az ÁÚF-ban (az adatlapokon, nyilatkozatokban és egyéb dokumentumokban) meghatározott feltételek alapján kell kidolgozni. 
A támogatás részletes feltételeit, a pályázat elkészítéséhez szükséges információkat, követelményeket, valamint a kötelezően kitöltendő, a pályázattal benyújtandó dokumentumokat a pályázati Felhívás és annak mellékletei, valamint az ÁÚF együttesen tartalmazzák. 
5.1 Pályázati dokumentáció 
A pályázati dokumentáció a Minisztérium (a kormányzati portálon: http://www.kormany.hu, a keresőbe kérjük beírni a pályázat kódjelét: NFA-2018-KKV) és a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (nfsz.munka.hu) honlapjáról letölthető, valamint kérés esetén a kormányhivatalok foglalkoztatásért felelős szervezeti egységeinél átvehető. 
5.2 Formai követelmények 
A pályázatot két példányban (egy eredeti és egy másolat), külön-külön, egy darab zárt küldeményben, a lapokat lefűzve, rendezett, áttekinthető formában, tartalomjegyzékkel ellátva, az ÁÚF-ben rögzített formai előírásoknak megfelelően, magyar nyelven, az ÁÚF mellékleteiben szereplő szempontok alapján, kizárólag a pályázati dokumentációban lévő adatlapok kitöltésével kell elkészíteni, amelyhez csatolni kell a pályázati útmutató mellékleteiben szereplő minták alapján összeállított nyilatkozatokat és dokumentumokat. A pályázat tartalmát (a csatolandó dokumentumok, nyilatkozatok kivételével) CD elektronikus adathordozón – word és excel formátum alkalmazásával – is be kell nyújtani. A pályázatot elektronikus úton benyújtani nem lehet. 
5.3 A pályázat benyújtásának határideje 
A pályázatot 2018. július 23-tól 2018. szeptember 10-ig lehet benyújtani. 
5.4 A pályázat benyújtásának módja 
A könyvelt postai küldeményként, kizárólag Magyarországon feladott, vagy gyorspostai/futárposta (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével a pályázatot a beruházás helye szerinti illetékes kormányhivatal részére lehet eljuttatni a Felhívás 5.3 pontjában írt időszakban
A feladás időpontjának a küldeményen szereplő – a pályázó által igazolható – postára adás bélyegzőjének dátuma számít. 
A pályázaton való részvétellel, a pályázat feltételeivel és elkészítésével kapcsolatban a beruházás helye szerinti kormányhivatal foglalkoztatásért felelős szervezeti egysége ad információt.
http://www.kormany.hu/download/0/fe/61000/Mell%C3%A9kletek.zip#!DocumentBrowse
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomag

Napi pályázati információk

Keresd meg számodra a legmegfelelőbb pályázati információkat! Megtalálsz nálunk a részletes keresési szűréssel bármilyen aktuális pályázatot.

IRATKOZZ FEL MOST!

Legyél képben és használd ki a pályázatok adta támogatási lehetőséget

 

Köszönjük a regisztrációt. Meg kell erősítenie az e-mail címét!
Köszönjük, hogy minket választ! Legyen Ön a következő kedvezményezett!
Bezár
×
×
WordPress Popup
x Shield Logo
This Site Is Protected By
The Shield →
//]]>

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a az Adatvédelmi irányelveket és a sütik -Cookie szabályzatban foglaltakat.

Bezárás