RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA
(“Szabályzat”)

1. Szervező
A Media Markt Saturn Holding Magyarország Kft. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 140., a továbbiakban: “Szervező”) a Magyar Fotógráfia Napja alkalmából meghirdeti a III. Media Markt Fotópályázatot (továbbiakban: “Fotópályázat”).
A jelen Szabályzat elérhetősége: a https://mmapp.hu/fotopalyazat aloldalon.
A Fotópályázatot a Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége szakmailag támogatja.
A Fotópályázat lebonyolításában közreműködő (továbbiakban: “Közreműködő”):
– Media Markt Westend Kft. (székhely: 1062 Budapest, Váci út 1-3.)
– Intermedius Kft. (székhely: 4032 Debrecen, Hollós utca 10. I/3. Cg. szám: 09-09-015719, adószáma: 14488458-2-09, képviselője: Bernáth József)

2. Pályázó:
A Fotópályázaton kizárólag az vehet részt, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel (továbbiakban: “Pályázó“):
a.) a pályázat benyújtásának időpontjában 18. életévét betöltötte, magyarországi lakcímmel rendelkezik, cselekvőképes természetes személy és
b.) a fotópályázat ideje alatt érvényesen regisztrál és pályázatot nyújt be a: https://mmapp.hu/fotopalyazat oldalon és
c.) maradéktalanul elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Szabályzatot 
A Pályázó köteles életkorát a Szervező munkatársai, a Szervező által megbízott személy erre irányuló felhívására hitelt érdemlően (személyazonosításra alkalmas eredeti, érvényes és fényképes igazolvánnyal) igazolni.
A Szervező kizárja a Fotópályázatból azokat a Pályázati képeket, amelyek nem a kategóriának megfelelőek.

3. A Fotópályázat időtartama:
A Fotópályázat 2018.08.29-én 08:00 órától 2018.09.30. napjának 24:00 órájáig tart. Ezen időszak alatt lehet érvényesen Pályázatot benyújtani.
A beküldött Pályázatokat szakmai zsűri értékeli és bírálja el 2018. október 1. és 24. között. A nyertesek névsora legkésőbb 2018. október 28. napjáig feltüntetésre kerül a https://mmapp.hu/fotopalyazat honlapon, valamint Szervező e-mailben, illetve telefonon tájékoztatja a díjazottakat. Szervező fenntartja a jogot arra, hogy az ajándékok átadására díjkiosztó ünnepségen kerüljön sor.

4. A Fotópályázatra várt fotóművészeti alkotások témái:
4.1. Természet
4.2. Városi életkép
4.3. Kötetlen fekete – fehér
A Szervező kizárja a Fotópályázatból azokat a Pályázatokat, amelyek nem a Pályázó által megjelölt témát ábrázolják.
5. A Fotópályázat szabályai
5.1. A pályázat nyitott minden a 2./ pontban írt feltételeknek megfelelő Pályázó részére. Nevezési, regisztrációs stb. díj nincs.
5.2. Pályázati témánként egy Pályázó kizárólag kettő (2) fotót küldhet be pályaműként.
5.3. A Pályázó a pályázatot kizárólag saját nevében küldhet be, más nevében pályázatot benyújtani nem lehet.
5.4.
5.4.1. Pályázó kizárólag a https://mmapp.hu/fotopalyazat weboldalon történő regisztráció után és az ekkor létrehozott felhasználói fiókon keresztül nyújthatja be Pályázatát.
5.4.2. A Pályázat benyújtása során a Pályázónak felhasználói fiókot kell létrehoznia és a pályázati űrlapon meg kell adnia az alábbi adatokat (továbbiakban: Pályázat):
– A Pályázónak nyilatkoznia kell, hogy elmúlt-e 18 éves.
– Teljes név: a Pályázó személyi igazolványba jegyzett vezeték- és utóneve.
– E-mail cím: a Pályázó által megadott, létező e-mail cím. Egy e-mail címhez, csak egy regisztráció kapcsolódhat.
– Lakcím: a Pályázó értesítési címe (irányítószám, város, utca, házszám, emelet, ajtó).
– A Pályázó létező telefonszáma
– A Pályázatként benyújtott fotóművészeti alkotás címe.
– A 4./ pontban résztelezett témák közül a Pályázó által kiválasztott és a Pályázatához rendelt téma.
Értelemszerűen a pályázatként benyújtani kívánt fotóművészeti alkotást a fenti adatok megadásával egyidejűleg köteles a Pályázó az online felületre a jelen szabályzatban meghatározott formában feltölteni.
A Pályázó a felhasználói fiókjába belépve a fotópályázat időtartama alatt szabadon módosíthatja az általa megadott adatokat és a feltöltött, Pályázatként benyújtott fotóművészeti alkotásokat.
5.5. A beérkezett és jelen részvételi szabályzatnak megfelelő, díjazott fotóművészeti alkotások szerzőinek névsorát a Szervező közzéteszi a https://mmapp.hu/fotopalyazat aloldalon. Pályázók tudomásul veszik, hogy
a szervező nem köteles a zsűri által adott pontszámokról tájékoztatást adni.
5.6. A Pályázatként benyújtani kívánt fotóművészeti alkotásokkal szemben támasztott formai/technikai követelmények
– A fotót JPG kiterjesztésű file formátumban kell feltölteni a https://mmapp.hu/fotopalyazat aloldalon elérhető pályázati űrlap segítségével sRGB színmódban.
– A Fotópályázatra beküldhető fotó hosszabbik oldala minimum 2500 pixel, maximum pedig 5000 pixel lehet.
– A fotó fájlnevét ékezet nélkül kell megadni az alábbi minta alapján:
Vezetéknév_Keresztnév_Kép_címe.jpg (pl. Toth_Peter_Darvak_a_vetesen.jpg).
A Fotópályázaton nem lehet olyan fotókkal részt venni, amelyek más pályázatokon és/vagy kiállításon, nyomtatásban, illetve honoráriumot fizető, úgynevezett stockfotó oldalakon, blogokon megjelentek nyilvánosan. A kép ilyeneken való megjelentetése kizáró körülmény. (A Pályázó saját, személyes honlapjára feltett fotó és a Pályázó közösségi oldalaira, blogokra feltöltött fotója nem számít nyilvános megjelenésnek.)
5.7. A Pályázatként benyújtott fotók tartalmáért teljes jogi felelősség a Pályázót terheli. A Szervező felelősségét kifejezetten kizárja. A Pályázók fotóművészeti alkotásaik beküldésével kijelentik és szavatolják, hogy szerzőként rendelkeznek valamennyi ahhoz kapcsolódó személyhez fűződő és vagyoni joggal.
Pályázni kizárólag olyan fotókkal lehet, amelyeknek egyedüli és kizárólagos szerzője a pályázó, továbbá nem sértik harmadik személyek személyhez fűződő jogait.
A Pályázatként benyújtott fotók nem tartalmazhatnak többek között
(a) szerzői jogi oltalom alá eső művet, kivéve a Szerzői jogi törvény szerinti szabad felhasználás eseteit, vagy ha a jelen Szabályzat feltételei egyébként teljesülnek;
(b) a valóságnak nem megfelelő, megtévesztő vagy a valós tényeket hamis színben feltüntető vagy mások személyiségi jogait sértő kijelentéseket, fotókat, illetve egyéb, harmadik személyek vagy a Szervező jogait potenciálisan sértő tartalmakat,
(c) reklámot,
(d) szeméremsértő, szexuális tartalmú, pornográf, durva, erőszakos vagy bármilyen jogellenes tartalmat.
Amennyiben a fotón más, vagy a Pályázón kívül más is szerepel, a Pályázó szavatol azért, hogy rendelkezik ezen személy(ek)nek a fotó közzétételéhez való hozzájárulásával. Amennyiben a benyújtott fotók mégis
megsértik harmadik személyek szerzői vagy egyéb személyhez fűződő jogait, akkor az abból eredő mindennemű igény tekintetében a Pályázó teljes jogi felelősséggel tartozik és köteles a Szervezőt mindennemű jogi igény érvényesítése alól mentesíteni. A Szervező felelősségét valamennyi jogsértésért a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben kizárja.
Amennyiben a Pályázó fotói nem felelnek meg a jelen Szabályzatnak, úgy nem kerülnek zsűrizésre.
5.8. A Pályázók a Pályázat benyújtásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező a Részvételi szabályzatnak megfelelő és a zsűri által kiállításra ítélt fotókat a pályázat népszerűsítése céljából térítés nélkül
felhasználhatja a szerző nevének feltüntetésével a http://www.mediamarkt.hu oldalon, a Media Markt social media felületein és a Fotópályázatról készülő katalógusban, naptárban, ajándékkártyán, kiállításon.
A Pályázók hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező az általa kiválasztott fotóművészeti alkotásokat korlátlanul, a szerzői jogok tiszteletben tartásával, de szerzői, felhasználói jogdíj megfizetése nélkül, területi korlátozás nélkül (földrajzilag), a Fotópályázat népszerűsítésének céljára felhasználhassa. Egyéb módon való képfelhasználás, a felhasználási jogok harmadik személynek (ügynökségeinek) átadása a szerzővel való előzetes egyeztetés után jogosult.
A Pályázók tudomásul veszik és díjkövetelés nélküli hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy benyújtott fotóikból nagyítások készülnek a Fotópályázat és a Pályázó nevének feltüntetésével és azok a Szervező székhelyén és a leányvállalatai által üzemeltetett áruházakban a Fotópályázat népszerűsítése érdekében bármikor kiállításra kerül(het)nek.
A Pályázat benyújtásával a Pályázó feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy amennyiben Pályázata nyer – részére juttatandó külön ellenszolgáltatás nélkül – úgy fotókat és szöveget tartalmazó, ill. mozgóképi anyag készülhet róla, amely egészében vagy csupán egyes részleteiben megjelenhet a Media Markt Saturn Holding Magyarország Kft. nyomtatott és online kiadványaiban, és ezen anyag elkészítése érdekében a Pályázó egy későbbiekben egyeztetett időpontban a rendelkezésére áll. A Pályázó vállalja továbbá, hogy a Media Markt promótálása céljából a pályázaton való részvétel nyilvános szerepléssel járhat 

6. Adatkezelés, adatvédelem
A személyes adatok felvétele az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul. A Pályázók tudomásul veszik, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény kötelezővé teheti személyes adatok megőrzését, illetve a nyeremény felajánlóknak való átadását. A Pályázók a Pályázat benyújtásával hozzájárulnak ahhoz, hogy megadott adataikat (név, email cím, stb.) a Szervező, mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje a fotók felhasználása, valamint a nyertesek azonosítása, értesítése és a reklamációk kezelése, a többszörös jogosulatlan regisztrációk kiszűrése céljából, a nyertes Pályázók nevét, lakcímét a nyeremények kézbesítése, az ezzel kapcsolatos ügyintézés és számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében kezelje.
A Pályázó a fotópályázaton történő részvétellel hozzájárulását adja ahhoz, hogy neve, lakcíméből a település (kerület) nyilvánosságra kerüljön.
A Fotópályázattal összefüggésben a Szervező az adatkezelő, adatfeldolgozóként pedig a Media Markt Saturn Holding Magyarország Kft. és az Intermedius Kft. (székhely: 4032 Debrecen, Hollós utca 10. I/3. Cg.szám: 09-09-015719, adószáma: 14488458-2-09, képviselője: Bernáth József) jár el.
Az adatkezelés 2018. december 31. napjáig, illetve visszavonásig tart, figyelembe véve a nyeremények átadásához szükséges eljárást, valamint a nyerteseket a nyeremény átvételét követően terhelő kötelezettségeket is.
A Szervező, mint adatkezelő az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján jár el. A Szervező által kezelt adatok vonatkozásában az érintettet megilleti a GDPR-ban meghatározott valamennyi jogosultság, esetleges jogérvényesítési igényét pedig a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, és a bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti az adatvédelmi tisztviselő segítségét is. Az adatok feldolgozását az Intermedius Kft. szigorúan bizalmasan, a törvény adatfeldolgozókra vonatkozó rendelkezéseinek maradéktalan betartásával végzi.
Az a Pályázó, aki mégsem kíván a Fotópályázaton részt venni, az az alábbi módokon törölheti, illetve kérheti pályázata törlését:
1. Nevének és pontos címének megadásával írásbeli vagy elektronikus nyilatkozatban kérheti pályázata törlését a nyilvántartásból a Szervezőtől a Pályázati határidő lejárta előtt 5 munkanappal a következő e-mail címen: fotopalyazat@mediamarkt.hu. A nyilatkozat kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül a Pályázó adatai a játék adatbázisából törlésre kerülnek.
2. A Pályázó a saját maga által a https://mmapp.hu/fotopalyazat aloldalon létrehozott felhasználói fiókjába belépve a Pályázati határidő alatt (lásd 3. pont) bármikor törölheti azt.

7. A Pályázatként benyújtott fotóművészeti alkotások zsűrizése
7.1. Csak az érvényes Pályázatok kerülnek értékelésre a zsűri elé. Érvényes Pályázatnak az minősül, amelyet a Pályázó a jelen szabályzat előírásainak megfelelően nyújtott be.
7.2. A Pályázatokat a Szervező által felkért, a fotózás gyakorlatában jártas hazai és/vagy külföldi neves szakemberek bírálják el. (Horváth Imre, Mekli Zoltán, Szabó Béla) Szervező fenntartja a jogot, hogy a zsűri személyi összetételét módosítsa. A Szervező a zsűritagok nevét a https://mmapp.hu/fotopalyazat weboldalon teszi közzé.
7.3. A zsűri tagjai külön-külön értékelik és pontozzák a beérkezett Pályázatokat. A zsűri minden tagja meghatározott számú pontot adhat egy-egy fotóra. A fotók sorrendjét a zsűri tagjai által adott pontszámok összesített eredménye határozza meg.
Amennyiben két vagy több Pályázat is azonos pontszámot kap a zsűritől, úgy ezek közül a zsűri egyszerű szavazattöbbséggel meghozott döntéssel határozza meg a végleges sorrendet. Ilyen esetben minden zsűri
tagnak egy (1) szavazata van.
A zsűri döntése végleges, az ellen jogorvoslati lehetőséggel nem lehet élni.
Zsűrizés menete:
– Zsűrizés: 2018. október 1.-23.
– Díjazott Pályázatok szerzőinek értesítése az eredményről: 2018. október 26-2018. október 31. között e-mail vagy telefon útján. A Szervező ezen túl a díjazott Pályázatok szerzőinek nevét közzéteszi a https://mmapp.hu/fotopalyazat aloldalon. Szervező kifejezetten felhívja a figyelmet arra, hogy a nem díjazott Pályázatok szerzőit semmilyen formában nem tájékoztatja. A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy az ajándékok átadására díjkiosztó ünnepségen kerüljön sor.

8. Díjazás
A zsűri a meghirdetett témánként választja ki az első három helyezettet, akik az alábbi díjazásban részesülnek:
Fődíjak:1. helyezett díja: 1 db fényképezőgép és/vagy 1 db objektív (választható márkák: NIKON, CANON, SONY, PANASONIC, OLYMPUS) 200 000 Ft összértékben
2. helyezett díja: 1 db fényképezőgép és/vagy 1 db objektív (választható márkák: NIKON, CANON, SONY, PANASONIC, OLYMPUS) 100 000 Ft összértékben
3. helyezett díja: 50 000 Ft értékű, a http://www.fotosiskola.hu által felajánlott kupon, amely az iskola által indítandó, bármelyik tanfolyamra beváltható.
Az 1. és 2. helyezett a fődíjat a Media Markt Westend City Centerben található áruházában beváltható egyedi MEDIA MARKT KUPON formájában kapja meg.
Kiállításra választott pályaművek: A Szervező 150.000,-Ft összértékben a nem díjazott, de a zsűri által bemutatásra alkalmasnak ítélt színvonalú, majd a nagyközönség előtt bemutatásra kerülő fotók szerzői részére – a Szervező által meghatározott mértékű forintösszeggel feltöltött – Media Markt ajándékkártyát kíván adni.
A megnyert díjak készpénzre át nem válthatóak.
Mindennemű díj átvétele kizárólag 2018. november 30. napjáig lehetséges. A határidő elmulasztása jogvesztő.

9. A díjak átvételével kapcsolatos szabályok
Témánként az első 3 helyezett az emlékplakettet és a helyezése alapján őt megillető kupont a Szervező és Nyertes által egyeztetett helyszínen és időpontban kapja meg.
A témánkénti első két helyezett a levásárolható kupont csak a Media Markt Westend City Center bevásárlóközpontban található üzletében van lehetőség.
A díjat a nyertes Pályázó kizárólag személyesen jogosult átvenni, személyazonossága egyidejű igazolása mellett. Amennyiben a személyazonosság ellenőrzés során a Pályázó nem működök együtt és ezzel a személyazonosság és az életkor megállapítását meghiúsítja, úgy a Szervező az érintett Pályázót a Fotópályázatból kizárja.
Szervező felhívja a figyelmet arra, hogy az esetlegesen kizárt Pályázó helyére a Szervező nem hirdet új nyertes Pályázót.
A díjakhoz esetlegesen kapcsolódó valamennyi adózási kötelezettség teljesítése, illetve azok összegének megfizetése a Szervezőt terheli.
A díj átvételének további feltétele egy átadás-átvételi dokumentum kitöltése és aláírása, ahol a következő adatokat kell megadnia a nyertesnek és azok valódiságát fényképes igazolvánnyal kell igazolnia: név, anyja neve, sz. ig. szám, állampolgárság, születési hely és idő, állandó lakcím. A megadott adatok kizárólag a díjjal kapcsolatosan felmerülő adó- és járulékterhek átvállalásához szükségesek, azok semmilyen egyéb módon nem kerülnek felhasználásra.
A nyertes Pályázók kötelesek együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy a díjak átadására az értesítéstől számított 1 hónapon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertes Pályázó nem tesz eleget, és így a díj időben való átadása meghiúsul, úgy e körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a díj átvételének lehetőségét értesítéstől számított 1 hónapon belül, de legkésőbb 2018. november 30. napjáig tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása az érintett Pályázóra nézve jogvesztő.

10. Vegyes rendelkezések
A Fotópályázatból ki vannak zárva:
(a) a Szervező és az érdekeltségi körébe tartozó gazdasági társaságok vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és azok hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) – (2) bek.);
(b) a Fotópályázat lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) – (2) bek.).
A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben valamely Pályázó részéről bármilyen manipulációt, visszaélést, illetve a Fotópályázat szellemével, céljával bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, az érintett Pályázót a Fotópályázatból indoklás nélkül kizárja.
A Szervező fenntartja a jogot jelen Játékszabályzatban foglaltak megváltoztatására annak a weboldalán és az áruházakban történő egyidejű közzétételével!

Napi pályázati információk

Keresd meg számodra a legmegfelelőbb pályázati információkat! Megtalálsz nálunk a részletes keresési szűréssel bármilyen aktuális pályázatot.

IRATKOZZ FEL MOST!

Legyél képben és használd ki a pályázatok adta támogatási lehetőséget

 

Köszönjük a regisztrációt. Meg kell erősítenie az e-mail címét!
Köszönjük, hogy minket választ! Legyen Ön a következő kedvezményezett!
Bezár
×
×
WordPress Popup
x Shield Logo
This Site Is Protected By
The Shield →
//]]>

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a az Adatvédelmi irányelveket és a sütik -Cookie szabályzatban foglaltakat.

Bezárás