Gyakornoki program a Közép-Magyarországi Régióban

VEKOP-8.3.2-18 
Magyarország Kormányának felhívása a gyakorlati oktatáshoz szükséges feltételek megteremtéséhez, a munkáltatók, elsősorban a KKV-k részére a gyakornokok alkalmazásával és betanításával járó többletköltségek (pl: gyakornokok bére, vállalati mentor díjazása, a gyakornoki hely kialakításához szükséges tárgyi feltételek biztosítása) kompenzálásával.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a fiatalok munkaerő-piaci integrációját. Az intézkedés kiemelt célja, hogy javuljon a fiatalok gyakornoki képzésben való részvétele, képzettsége, szakmai gyakorlati ismeretei, munkatapasztalata, ezáltal munkaerő-piaci kilátásaik és foglalkoztatásuk. A cél elérését a Kormány támogatási program meghirdetésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén. 
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy: 
– A benyújtott támogatási kérelemről a jogszabály által meghatározott határidőn belül dönt. 
– A Felhívás feltételeinek megfelelő projektet minimum 2 300 000 forint maximum 10 000 000 forint támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig. 
– Az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a megítélt támogatás legfeljebb 50%-ának megfelelő, de maximum 5 millió forint összegű előleget biztosít. 
A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy: 
– projektjük megvalósításával hozzájárulnak a Partnerségi Megállapodásban foglalt célok eléréséhez 
– a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet. 

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE 
1.1. A Felhívás indokoltsága és célja 
Az elmúlt időszak kormányzati intézkedései, a szakképzés szabályozásának átalakítása a duális képzés fejlesztését, rendszerének minél szélesebb körben történő elterjesztését szolgálták. Ezt részben a vállalkozások érdekeltségének növelésével, részben a tanulók hajlandóságának ösztönzésével lehetett elérni. 
A szakképzésben résztvevő fiatalok számának növelése és a duális képzés erősítése irányába tett legfontosabb intézkedések közé tartozik a nappali rendszerű szakképzésbe való bekapcsolódás felső életkori határának 25 évre történő emelése, két szakképesítés megszerzésének állami támogatása, a hiány-szakképesítések körének bővítése, a gazdasági kamarai garanciavállalás bevezetése, a szakképzési hozzájárulás átalakítása. Emellett szükséges a szakképzésből kilépő fiatalok elhelyezkedésének, munkatapasztalat szerzésének elősegítése is, támogatva a felsőfokú végzettséggel nem rendelkezők szakmai karrierjének, pályafutásának megerősítését, ösztönözve a vállalatokat “gyakornoki helyek” kialakítására. Gyakornokként a fiatalok valódi munkatapasztalatot szerezhetnek, ezáltal javul foglalkoztathatóságuk és hosszabb távú munkaerő-piaci esélyeik. 
Az ország egyik legnagyobb és legösszetettebb kihívása az ifjúsági munkanélküliség problémája, épp ezért kiemelt kormányzati célkitűzés a fiatalok munkaerő-piaci belépésének segítése, az ifjúsági munkanélküliség csökkentése. A fiatalokat különösen nagymértékben sújtotta a 2008-as gazdasági válság, mivel a munkaerő-kereslet csökkenése a pályakezdő fiatalokat érintette leginkább. 
A foglalkoztatási és munkanélküliségi adatokat tekintve látható, hogy a válság hatására csökkent a foglalkoztatásban lévő fiatalok száma, míg a munkanélküli fiatalok száma jelentősen gyarapodott. A válság nem befolyásolta jelentősebben az aktivitási rátát, a gazdaságilag aktív fiatalok számának kisebb arányú csökkenése és a munkanélküli fiatalok arányának növekedése azonban még jobban mutatja a válság erőteljes negatív hatását. 2011-től azonban növekedni kezdett a korcsoport gazdasági aktivitása (a tankötelezettségi korhatár leszállítása miatt) és a foglalkoztatottak száma, 2012 után pedig a munkanélküliségi adatok is javuló tendenciát mutatnak. 
A Közép-magyarországi Régióban 2016-ban a 15-24 év közötti fiatalok 28,2%-a foglalkoztatott, 6,5%-uk pedig nem dolgozik és nem is vesz részt oktatásban sem. 2014 óta a foglalkoztatottak aránya ebben a korosztályban 6,5 százalékponttal emelkedett, azonban még mindig több mint 5 százalékponttal elmarad az uniós átlagtól. A munkanélküliségi rátában is jelentős csökkenés tapasztalható: a 2014-es 16,1%-hoz képest 2016-ra szinte megfeleződött, 8,8%-ra apadt a munkanélküliek aránya az aktívak 15-24 éves népessége körében. A kedvező tendenciák mellett azonban a fiatalok munkaerő-piaci részvétele és foglalkoztatása javítása érdekében továbbra is szükséges a szakképzésből kilépő fiatalok elhelyezkedésének, munkatapasztalat szerzésének támogatása. 
A program elsődleges célja a fentiekkel összhangban a közvetlen munkahelyteremtés elősegítésén túl az iskolai rendszerű képzésben, felnőttoktatásban4 vagy felnőttképzésben megszerzett szakképesítés hasznosulásának elősegítése, a fiatalok korai munkahelyi tapasztalathoz segítése, ezzel a későbbi foglalkoztathatóságuk növelése. 
A gyakornoki program a vállalkozás statisztikai létszámának növelésével együtt járó, azaz új státusz betöltését eredményező foglalkoztatás esetén egyrészt bér- és járuléktámogatást nyújt a vállalkozások számára a gyakornok foglalkoztatásához kapcsolódóan kilenc hónapon keresztül, másrészt lehetőséget teremt segítő vállalati gyakornoki mentor tevékenység ellátására és szükség esetén az új munkahely tárgyi és infrastrukturális feltételeinek kialakítására is
A program az Ifjúsági Garanciához kapcsolódó foglalkoztatási támogatások rendszerébe ágyazva valósul meg. Az Ifjúsági Garancia rendszer lényege, hogy minden 25 év alatti fiatal az iskolai tanulmányai befejezését vagy a munkanélkülivé válását követő 4 hónapon belül megfelelő színvonalú, konkrét foglalkoztatási vagy továbbképzési ajánlatot kapjon. Az Európai Bizottság 2013. június 19-i közleményében felhívta a 2012. évben 25% feletti ifjúsági munkanélküliséggel küzdő régiókkal rendelkező tagállamokat, hogy még 2013 során Intézkedési Tervet nyújtsanak be az Ifjúsági Garancia megvalósítására. Magyarország Ifjúsági Garancia Akcióterve a foglalkoztatási és szakképzési intézkedéseken túl a korai iskolaelhagyás megelőzését és az aktiválást elősegítő oktatási és társadalmi felzárkózási szakmapolitikai intézkedéseket, valamint az ezekhez kapcsolódó reformokat és stratégiákat egységes szerkezetbe foglaló dokumentum. Az Akciótervvel Magyarország jelentős uniós források bevonásával 2018-ra vállalta, hogy valamennyi 25 év alatti álláskereső nem tanuló, nem dolgozó fiatal számára 4 hónapon belül személyre szabott foglakoztatási, gyakornoki, vagy képzési lehetőséget ajánl fel egyéni fejlesztési terv alapján. 
Az Ifjúsági Garancia rendszer részeként valósul meg a Gyakornoki program, vagyis azok a fiatalok vonhatók be jelen programba, akik az Ifjúsági Garancia Rendszer résztvevői. Mivel az Ifjúsági Garancia Rendszerbe a belépési kaput a Járási (fővárosi kerületi) Hivatal Foglalkoztatási Osztályai jelentik, ezért a gyakornoki munkaviszony létrejöttét megelőzően a fiatalokat ezekben a belépési kapukban be kell vonni az Ifjúsági Garancia Rendszerbe, és az erről szóló igazolást a támogatást igénylőnek be kell nyújtani jelen programban az Irányító Hatóság részére. Az igazolás mintát jelen Felhívás szakmai mellékletei tartalmazzák. 
Amennyiben a támogatást igénylő vállalkozás nem talál jelen felhívás célcsoportjának és feltételeinek megfelelő gyakornokot, a kirendeltségek (Járási (fővárosi kerületi) Hivatal Foglalkoztatási Osztályai) segítséget nyújtanak a fiatalok vállalkozásokhoz történő kiközvetítésében. 
Jelen felhívás esetében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek. 
1.2. A rendelkezésre álló forrás 
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 0,9 milliárd forint. Jelen felhívás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. 
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 35-160 db. 
1.3. A támogatás háttere 
Jelen Felhívást Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében a Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága (IH) hirdeti meg a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1011/2016. (I.20.) számú Kormányhatározatban szereplő éves fejlesztési keret alapján. 

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE 
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-16 óráig, pénteken 8:30-14 óráig fogadják hívását. 
Kérjük, kövesse figyelemmel a Felhívással kapcsolatos közleményeket a szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja. 

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK 
Kérjük a támogatási kérelem előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatási kérelemnek meg kell felelnie különösen a következőknek: 
3.1 A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek 
3.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek 
Jelen felhívás keretében csak önállóan támogatható tevékenység nincs. 
3.1.2 Önállóan nem támogatható tevékenységek 
3.1.2.1 Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek 
a) Gyakornokok foglalkoztatása: 
A jelen felhívás 3.4.1.1. a) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő célcsoporttag foglalkoztatása a támogatási kérelemben meghatározott munkakörben. 
Megváltozott munkaképességű gyakornok jelen felhívás 3.1.2.2. a) alapján történő foglalkoztatásával is teljesül a tevékenység. 
b) Vállalati gyakornoki mentori tevékenység: 
A projekt megvalósítása során egy szakember kijelölése és foglalkoztatásának támogatása (aki lehet maga a vállalkozó vagy az alkalmazottja), aki vállalati gyakornoki mentorként szakmai, segítő, értékelő, utógondozó, a gyakornoki foglalkoztatást dokumentáló (beszámoló, előrehaladási napló) és teljesítményértékelői szerepkört tölt be a fiatal mellett. 
c) Adminisztrációs tevékenység: gyakornok(ok) foglalkoztatásával összefüggő adminisztratív feladatok ellátása. 
d) Kötelezően előírt nyilvánosság, tájékoztatás. 

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI 
Amennyiben jelentkezni kíván a Felhívásra, kérjük a következő információkat vegye figyelembe. 
4.1 Támogatást igénylők köre 
a) Jelen Felhívásra kizárólag azon vállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek 
aa) rendelkeznek legalább két lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele), és 
ab) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei, és 
ac) az éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt és 
ad) a 651/2014/EU Rendelet I. Melléklete alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek, vagy 
ae) azon vállalkozások, amelyek megfelelnek a mikro- kis- és középvállalkozásokra vonatkozó 651/2014/EU Rendelet I. Melléklet 2. cikk szerinti alkalmazotti létszám és pénzügyi határértékeknek, azonban a 651/2014/EU rendelet 1. sz. melléklet 3. cikk (4) bekezdése alapján azért nem tekinthetők KKV-nak, mivel a tőke vagy a szavazati jogok legalább 25%-át közvetlenül vagy közvetve, egyénileg vagy közösen, egy vagy több állami szerv irányítja. 
af) a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 46. § (1b) bekezdése, valamint 1300/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján a többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaságok csak akkor nyújthatnak be támogatási kérelmet, ha a kormány ahhoz előzetesen hozzájárult 
b) Jogi forma szerint
ba) kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok és nonprofit gazdasági társaságok (113 – Korlátolt felelősségű társaság, 114 – Részvénytársaság, 116 – Közkereseti társaság, 117 – Betéti társaság, 226 – Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe, 572 – Nonprofit korlátolt felelősségű társaság, 573 – Nonprofit részvénytársaság, 575 – Nonprofit közkereseti társaság, 576 – Nonprofit betéti társaság) 
bb) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók (231 – egyéni vállalkozó, 232 – egyéb önálló vállalkozó) 
bc) kettős könyvvitelt vezető egyéni cégek (228 – egyéni cég) 
bd) szövetkezetek (121 – szociális szövetkezetek, 128 – foglalkoztatási szövetkezet, 129 – egyéb szövetkezet) 
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.
4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja 
a) A támogatási kérelmek benyújtása 2018. augusztus 31. 8:00 és 2018. október 1. 14:00 között lehetséges. 
b) A támogatási kérelem benyújtásának módja: online benyújtás elektronikus kitöltő programon keresztül. 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a Felhívás 6. pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is. A nyilatkozat papír alapú példányát – ha azt nem minősített elektronikus aláírással14 látták el – postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően minél hamarabb, de legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás15/futárposta-szolgáltatás16 (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre:
Magyar Államkincstár 
Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda VEKOP Végrehajtási Osztály 
cím: 1398 Budapest Pf. 554 
Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a Felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét és címét.

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 
Kérjük, a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak. 
5.1 A támogatás formája 
Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül. 
5.2 A projekt maximális elszámolható összköltsége 
Jelen felhívás esetében nem releváns. 
5.3 A támogatás mértéke, összege 
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 2 300 000 Ft maximum 10 000 000 Ft. 
b) A támogatás maximális mértéke támogatási kategóriától függően az összes elszámolható költség 80%-a a Felhívás 3.2. pontjában foglaltak figyelembe vételével. 
https://www.palyazat.gov.hu/vekop-832-18-gyakornoki-program-a-kzp-magyarorszgi-rgiban-1
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomag

Nem találta meg amit keres? Használja pályázat keresőnket!


Érdekelnek még ilyen könnyed kulissza cikkek a pályázattal kapcsoltban? Írd meg véleményed, Iratkozz fel és kövess minket!

 

PÁLYÁZATI FELÜLET ITT ÉRHETŐ EL:

GREENLIGHTPALYAZATOK.HU

 

Telefonszám: 

+36 90 900-352

Ha pályázatokkal kapcsolatos kérdése van akkor hívjon minket!

A pályázati IVR ügyfélszolgálat hívása egyszeri Bruttó 900 forint. ASZF-t elfogadom!

Ha kérdeznél Facebookon:
 

Email: greenlightpalyazat@gmail.com

 

Greenlight Támogatások Facebook csoport Greenlight pályázatokról mit is érdemes tudni? A pályázataink kiírója a TEES Nonprofit Kft vagy más néven Technológia az Esélyegyenlőségért Nonprofit szervezet

 

 

Napi pályázati információk

Keresd meg számodra a legmegfelelőbb pályázati információkat! 

IRATKOZZ FEL MOST!

Legyél képben és használd ki a pályázatok adta támogatási lehetőséget

Köszönjük a regisztrációt. Meg kell erősítenie az e-mail címét!
Köszönjük, hogy minket választ! Legyen Ön a következő kedvezményezett!
Bezár
×
×
WordPress Popup