Kéz a kézben program Pályázati felhívás és útmutató

A Jabil Circuit Magyarország (Jabil) pályázatot hirdet magyarországi civil szervezetek számára – a Magyar Adományozói Fórum közreműködésével – az alábbi feltételekkel: 
A pályázati felhívás célja: 
A Jabil székhelyének (3580 Tiszaújváros, Huszár Andor út 1.) 50 km-es vonzáskörzetében (GPS útvonaltervező alapú meghatározás) megvalósítandó, a Jabil munkatársait, mint önkénteseket bevonó programok támogatása a következő témakörökben: 
– a hátrányos helyzetű gyerekek/fiatalok életfeltételeit javító nevelési és oktatási programok, 
– egészséges életmódra nevelést népszerűsítő programok. 

Kik pályázhatnak: 
A pályázatra olyan civil szervezetek (egyesületek, alapítványok, szövetségek és szociális szövetkezetek) jelentkezhetnek, amelyek bejegyzett székhelye Magyarországon van és megfelelnek a következő feltételeknek: önkéntes alapon szerveződő, közcélú, nem haszonszerzés céljából alakult nonprofit szervezetek. Az egyházi intézmények és politikai pártok nem tekinthetők civil szervezetnek. 
Jogi forma szerint pályázók lehetnek: 
1. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. alapján létrehozott civil szervezetek, szövetségek (kivéve a pártokat, kamarákat, köztestületeket, munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezeteket, a biztosító egyesületeket, valamint az egyházakat) 
2. a hatályos Polgári Törvénykönyv alapján létrehozott egyesületek és alapítványok (ide nem értve a közalapítványokat) 
3. a 2006. X. tv alapján létrehozott szociális szövetkezetek (ide nem értve a foglalkoztatási szövetkezeteket), melyek profitjukat (vagy hasonló többletüket) nem osztják fel. 
Egy szervezet több pályázatot is benyújthat. 

A pályázat benyújtásának menete: 
Pályázatot 2019. január 31-ig (12:00) a https://www.jabil.com/forms/kezakezben.html weboldalon található adatlapot kitöltve és a tis_jabil_info@jabil.com címre beküldve lehet benyújtani. 
A pályázati adatlaphoz kérjük, csatolják az alábbi dokumentumot: 
– a szervezet utolsó elfogadott éves jelentése, mérlege és eredménykimutatása. 
Ha a pályázat ingatlan vagy terület fejlesztését, felújítását érinti, kérjük, csatolják az alábbi dokumentumokat is: 
– az ingatlan 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapja, 
– egyéb jogviszony esetén – a helyiség használatát engedélyező határozatlan idejű, vagy legalább a pályázati program végét követő három éven túl lejáró bérleti szerződés másolata, 
– az ingatlan tulajdonosának írásbeli hozzájárulása, 
– 3 db, a projekt megkezdése előtti állapotot tükröző fénykép, 
– látványterv. 
Kérjük, fordítsanak gondot a pályázati űrlap kérdéseinek értelmezésére, és válaszaikban fogalmazzanak tömören és egyértelműen. Kerüljék az általános megfogalmazásokat, legyenek lényegre törőek, segítsék mondanivalójuk megértését. 
Minden pályázót biztatunk arra, hogy bizonytalanság esetén kérdéseikkel, problémáikkal keressék meg a Jabil munkatársait, vegyék igénybe az e-mailes és telefonos konzultáció lehetőségét. (Ugyanakkor kész pályázatok előzetes elolvasására és véleményezésére a Jabil munkatársai nem vállalkoznak, ez az értékelők feladata.) 
A konzultációs lehetőség elérhetősége: 
– Stark Zsuzsanna (e-mail cím: zsuzsanna_stark@jabil.com; Tel: +3649/548-972) 
– Budai Anikó (e-mail cím: aniko_budai@jabil.com Tel: +3649/548-811) 

A projektek által elnyerhető támogatás: 
A rendelkezésre álló keret: 2 100 000 Ft. 
Az elnyerhető összeg pályázatonként legfeljebb: 700 000 Ft. 
A Jabil összesen 3 pályázatot támogat. 
A pályázati projekt futamideje: 2019. május 1. és 2020. április 30. 

Elszámolható költségek: 
Minden a projekt végrehajtásához indokolt, arányos mértékű és szükséges közvetlen költség elszámolható, amelyek a támogatott szervezetnél merülnek fel, az alábbiak szerint: 
– szükségesek a projekt végrehajtásához; 
– szerepelnek a pályázatban beadott projekt költségvetésben; 
– a projekt végrehajtása alatt keletkeznek (azaz a költséghez kapcsolódó teljesítés, a számlázás és a kifizetés is a projekt futamideje alatt történik)1; 
– azonosíthatók és ellenőrizhetők, a projekt megvalósítója számviteli nyilvántartásában elszámolt költségek; 
– észszerűek, indokoltak és megfelelnek a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás feltételeinek, különösen a hatékonyság és gazdaságosság feltételének; 
– megfelelnek a vonatkozó, hatályos jogszabályoknak; 
– számlákkal és bizonylatokkal, vagy azokkal egyenértékű könyvelési dokumentumokkal vannak alátámasztva. 

1 Azon költségek, melyek a projekt futamidejének utolsó hónapjában kerültek kiszámlázásra elszámolhatók abban az esetben, ha a kifizetés a projekt záró dátumát követő 30 napon belül megtörténik. 
A fentiek szerint különösen az alábbi költségek támogathatóak: 
– Anyagok és eszközök költsége – a projekt megvalósításához szükséges, a tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó anyagok és eszközök költségei. 
– Utazási, szállítási költség – az anyagok szállítási költsége, a projektben résztvevő alkalmazottak, önkéntesek utaztatási költsége. 
– Szolgáltatások díja – nyomdai költségek (plakátok, szórólapok, meghívók stb.), bérleti díj (a projekthez szükséges helyszín bérleti díjai), irodai felszerelések, postai díjak, futárszolgálat díja stb.) 
– Szakértői díjak – harmadik fél (tanácsadók, előadók, szakértők) szakmai munkájának ellentételezése. 
– Személyi költségek (bér és járulék) – a projektben résztvevő alkalmazottak munkájának ellentételezése. 

Az értékelés folyamata: 
1) A pályázatok formai és jogi-adminisztratív előszűrésen mennek át, amit a Jabil munkatársai végeznek el, a pályázat beadásától számított 15 munkanapon belül. 
Az előszűrés során a Jabil munkatársai az alábbi szempontokat vizsgálják: 
– a pályázat a megadott határidőn belül érkezett be; 
– a pályázó szervezet jogi formája megfelel a feltételeknek; 
– a pályázatban tervezett tevékenység a Jabil székhelyének 50 km-es körzetében valósul-e meg; 
– a pályázat ütemterve a megadott keretek között marad; 
– a pályázó kitöltötte a pályázati adatlap valamennyi kötelező rubrikáját; 
– a pályázó benyújtotta-e a megfelelő mellékleteket. 
Szükség esetén a Jabil munkatársai e-mailen keresztül további tisztázó kérdéseket tehetnek fel, melyekre a pályázónak 5 munkanapon belül kell válaszolnia. Ha a pályázó elmulasztja a válaszadást a megadott határidőig, akkor a pályázat – a hiányosság természetétől függően – elutasításra kerül. 
A pályázó szervezet illetve a projekt a fent részletezett formai és jogi/adminisztratív szempontok szerinti meg nem felelése következtében kizárásra kerül, amiről a Jabil munkatársai a pályázat beadásától számított 15 munkanapon belül értesítik a pályázót. 
A pályázat jogi-adminisztratív szűrésen való megfelelés után az értékelés az alábbiak szerint folytatódik. 
2) Az pályázat a formai előszűrés után a Magyar Adományozói Fórum részéről kettő független értékelő önállóan pontozza, és szövegesen is értékeli az alábbi szempontok mentén, 0-3 pontig terjedő skálán: 
1. A tervezett tevékenység és a pályázati felhívás célkitűzéseinek összhangja. 
2. Az elért célcsoport nagysága. 
3. A Jabil munkatársainak részvétele (annak bemutatása, hogy a pályázó hogyan fogja bevonni a Jabil munkatársait a projekt megvalósításába). 
4. A pályázó szervezet eddigi tevékenysége és tapasztalatai alapján képes lesz-e a tervezett projekt megfelelő minőségű lebonyolítására. 
5. Várható-e az eredmények, hatások fennmaradása és további hasznosulása a projekt vége után. 
6. A tervezett költségvetés reális és a tevékenységekkel alátámasztott-e. 

Az értékelők javaslatot tesznek a Jabil részére a pályázat támogatására vagy elutasítására, valamint a pályázatok rangsorára (10 pályázatból álló rövidlista). Az értékelés 2019. február 22-ig zajlik le. A tartalmi elbírálás során az értékelők további információkat kérhetnek a projektre és a szervezetre vonatkozóan. A kérdéseket Magyar Adományozói Fórum munkatársa küldi ki e-mailen a pályázónak. Az e-mailben megjelölik a válaszadás határidejét is – ez alapesetben a kiküldéstől számított 5 munkanap. A válaszadás elmulasztása esetén a pályázatot a rendelkezésre álló információk alapján fogják értékelni. 
3) Az értékelők által adott pontszámok alapján kialakult, 10 pályázóból álló rövidlistáról a Jabil vezetőiből álló bizottság választja ki az 5 legjobbnak ítélt pályázatot. 
4) A kiválasztott 5 pályázóra a Jabil munkatársai szavaznak 2019. március 11. – március 22. között. A Jabil a 3, legtöbb szavazatot gyűjtő pályázat megvalósítását támogatja. 
5) A nyertesek kihirdetésére 2019. március 27-én kerül sor. 

A szerződéskötés menete: 
A támogatási szerződések megkötésére a nyertesek nyilvános bejelentését követően kerül sor. A szerződés mellékleteként az alábbi dokumentumokat kell csatolni: 
– a szervezet létesítő okirata (alapszabály vagy alapító okirat); 
– a szervezet képviselője által aláírt, lepecsételt, a Civil szervezetek névjegyzékéből letölthető bírósági kivonat; 
– az elnökség/kuratóriumi tagok névsora; 
– a szervezet bankszámláját vezető bank bankszámla igazolása. 
A nyertes közhasznú szervezetek a kapott adományról adózási célra igazolást kötelesek kiállítani a Jabil részére a szerződésben részletezendők szerint. 

A kifizetések ütemezése: 
A nyertes projektek számára a támogatás kifizetésére 2019. április 30-ig kerül sor, amennyiben a támogatási szerződést 2019. április 12-ig a felek alá írják. 

Beszámoló készítése: 
A támogatottnak a projekt lezárását követő 30 napon belül beszámolót kell küldenie a Jabil részére. 
beszámolók tartalmi és pénzügyi részből állnak, és a később megküldendő adatlapon kell elkészíteni őket. A tartalmi beszámolónak ki kell térnie a tevékenységekre, eredményekre, az elért hatásokra, valamint a tervektől való eltéréseket itt is szükséges indokolni. A beszámolóhoz mellékelni kell a projekt végrehajtása során keletkező kézzelfogható termékeket és dokumentumokat (pl. kiadványok, sajtómegjelenések, rendezvények jelenléti ívei stb.). A pénzügyi beszámoló táblázatban szereplő a költségvetésnek megfelelő kiadásokat megfelelő dokumentációval kell alátámasztani, a magyar könyvviteli szabályoknak megfelelően. A Jabil munkatársai a beszámolókat a beküldés után 30 munkanapon belül ellenőrzik, majd ezt követően tisztázó kérdéseket tehetnek fel, és további dokumentumokat kérhetnek be (beleértve pénzügyi dokumentumok másolatait). A beszámoló hiánypótlására 8 nap áll rendelkezésre (szükség esetén 8 nappal meghosszabbítható). A támogatott projekt meghiúsulása esetén a támogatási összeget a pályázónak vissza kell fizetnie a teljesülési határidő letelte után 30 napon belül a Jabil részére.

Jabil_palyazati_felhivas.pdf

Nem találta meg amit keres? Használja pályázat keresőnket!


Érdekelnek még ilyen könnyed kulissza cikkek a pályázattal kapcsoltban? Írd meg véleményed, Iratkozz fel és kövess minket!

 

PÁLYÁZATI FELÜLET ITT ÉRHETŐ EL:

GREENLIGHTPALYAZATOK.HU

 

Telefonszám: 

+36 90 900-352

Ha pályázatokkal kapcsolatos kérdése van akkor hívjon minket!

A pályázati IVR ügyfélszolgálat hívása egyszeri Bruttó 900 forint. ASZF-t elfogadom!

Ha kérdeznél Facebookon:
 

Email: greenlightpalyazat@gmail.com

 

Greenlight Támogatások Facebook csoport Greenlight pályázatokról mit is érdemes tudni? A pályázataink kiírója a TEES Nonprofit Kft vagy más néven Technológia az Esélyegyenlőségért Nonprofit szervezet

 

 

Napi pályázati információk

Keresd meg számodra a legmegfelelőbb pályázati információkat! 

IRATKOZZ FEL MOST!

Legyél képben és használd ki a pályázatok adta támogatási lehetőséget

Köszönjük a regisztrációt. Meg kell erősítenie az e-mail címét!
Köszönjük, hogy minket választ! Legyen Ön a következő kedvezményezett!
Bezár
×
×
WordPress Popup