Egy kedves pályázónk osztotta meg velünk az alábbi uniós forrásokhoz szükséges kérdéseket!

Fontosnak tartjuk hogy a pályázóink lehetőséget találjanak, ne pedig problémát lássanak egy pályázat kapcsán.
Támogatási elvünk továbbra is az, hogy ötletes, innovatív és céltudatos dolgokra használják fel pályázati nyereményeinket. Szeretnénk hangsúlyozni, hogy tisztában vagyunk azzal hogy minden ember más és más képességekkel rendelkezik. A hozzánk beérkező pályázatok közül vannak igen színvonalas, már már irodalmi képességgel megáldott emberek akik tényleg nagyon jól megfogalmazva, választékos szóhasználattal győz meg bennünket a támogatás odaítéléséért. Ez teljesen rendeben van, ugyanakkor vannak olyan tehetséges emberek akik nem képesek ilyen jól fogalmazni, viszont elért eredményeik, vagy hitük (nem elrugaszkodottan, de szükséges a leírtak kapcsán) győznek meg minket. (Persze nem vallási jellegű hitről beszélek, csak átérződik, hogy ezzel a támogatással mekkora előnyre tehet szert).

Nem akarok az Uniós források ellen beszélni, nagyon jók, küzdeni kell érte és érthető is az ezekkel kapcsolatos és megalapozott üzleti és pénzügyi terv. Lássuk be az emberek több mint 99% ezekből a pályázatokból ki van zárva.

Miért is?

1, mert nincs meg a megfelelő képzettsége

2, mert nincs meg a megfelelő pénzügyi háttere
(Főképp a fenntartási időszakra vonatkozólag)

3, mert nincs meg a megfelelő kapcsolati tőkéje.
(Pályázatírók, ügyvéd, Jogász, Könyvelő ..stb)

Még tucat dolgot hozhatnánk példának, mint innováció, vagy üzleti terv. Egy tulajdonosnak vagy cégvezetőnek sem kell mindenhez érteni, kivéve az egyszemélyes cégek vezetőinek. 🙂

Pályázz nálunk! Nálunk 5 perc alatt kitölthető és a lényeget leírva időt és energiát megspórolva beküldhető. Pályázataink során nem kell az innovációs problémákat feszegetni, 5 évre előre tervezni és pénzügyi analitikát csatolni.

Pályázataink őszinte, tárgyilagos legyen elsősorban. Világosan látszódjon, hogy a pályázónak miben jelent nagy segítséget a támogatásunk.

JELENTKEZZ GREEN-LIGHT VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ PÁLYÁZATAINKRA!

Pályázati felület

….és akkor a kérdések egy EU vagy Állami forráshoz:

I. Megalapozottság

Kérjük az Üzleti Terv ezen fejezetében mutassa be a vállalkozás jelenlegi helyzetét, főbb tulajdonságait!

1. Mutassa be vállalkozását! Ismertesse, hogy jelenleg milyen tevékenysége(ke)t végez, és ez(eke)t mióta folytatja?

Ismertesse fő tevékenységé(ei)t, mutassa be a vállalkozás rövid történetét! Térjen ki a fő tevékenységek mennyiségi és minőségi jellemzőire, mutassa be a tulajdonosi szerkezetet, ismertesse a vállalkozás szakágazatban és a térségben betöltött szerepét!

2. Sorolja fel termékeit, szolgáltatásait! Adja meg milyen piaci, értékesítési lehetőségei vannak! Nevezze meg legfontosabb kereskedelmi partnereit! Fejtse ki előállított terméke, nyújtott szolgáltatása iránti vevői igényt, szükségletet! Rendelkezik felvásárlójával kötött legalább 3 éves értékesítési szerződéssel? Amennyiben igen, csatolja pályázatához!

Mutassa be termékeit, szolgáltatásait! Térjen ki a belföldi és külföldi értékesítésre, azok nagyságrendjére, az alkalmazott értékesítési módokra, az elmúlt években lezajlott változásokra! Továbbá mutassa be, milyen értékesítési (pl.: közvetlen értékesítés, nagykereskedelem számára történő értékesítés, stb.) formákat alkalmaz!

Nevezze meg a legjelentősebb kereskedelmi partneré(ei)t, illetve amennyiben rendelkezik felvásárlóival kötött legalább 3 évre szóló kereskedelmi szerződés(ekk)el, adja meg azok számát, valamint csatolja pályázatához az ezek közül elsődlegesnek tekinthető kereskedelmi partnerével kötött szerződést!

3. Fejtse ki, hogy milyen változások és igények teszik szükségessé a fejlesztés megvalósítását!

Kérjük, indokolja, a fejlesztés megvalósítását! Milyen igények, szükségletek merültek fel, melyek alapján fontosnak tartja a fejlesztés megvalósítását?

Gondoljon például a következőkre:

·       a korszerű szolgáltatásnyújtást akadályozó tényezők bemutatása,

·       a műszaki színvonal elavultsága,

·       versenyhátrány leküzdése, stb.

4. SWOT analízis

Sorolja fel vállalkozásának, a fejlesztés szempontjából releváns erősségeit, gyengeségeit, lehetőségeit, veszélyeit! (SWOT) Adja meg továbbá a gyengeségek és veszélyek kezelésére, csökkentésére vonatkozó terveit!

Kérjük, az egyes cellák (erősségek; gyengeségek; gyengeségek kezelése, csökkentése; lehetőségek; veszélyek; veszélyek kezelése, csökkentése) kitöltésénél több választ is soroljon fel az egyes szempontoknál, ügyeljen a lényegre törő válaszra, a legfontosabb elemeket emelje ki!

“Erősségek”: Gondolja át a vállalkozásának erősségeit a tervezett fejlesztés működtetése szempontjából! Milyen előnyökkel rendelkezik az Ön vállalkozása a versenytársaival szemben?

“Gyengeségek”: Kérjük, mutassa be vállalkozása azon tulajdonságait, amelyek gyengeségként gazdasági tevékenységét, teljesítményét hátráltatják!

„A gyengeségek kezelése, csökkentése”: Hogyan kívánja az előző kérdésben felsorolt gyengeségeket mérsékelni?

“Lehetőségek”: Mutassa be vállalkozásának a tervezett fejlesztés révén elérhető jövőbeli lehetőségeit! Gondoljon például a következőkre (pl.: új vagy újonnan felismert vevői/fogyasztói igények, piaci helyzet jövőben várható változása és ebből adódó új lehetőségek, visszatérő, elégedett vásárlók/vendégek, értékesítés és eredményesség növelésének lehetőségei, stb.)

“Veszélyek”: Mutassa be, milyen lehetséges negatív események, külső hatások befolyásolhatják, ronthatják a vállalkozás eredményességét, értékesítési lehetőségeit! Gondolja végig a következő kérdéseket:

–        Milyen veszélyt jelenthetnek a vállalkozás (meglévő és/vagy várhatóan megjelenő) versenytársai?

–        Vannak-e olyan szolgáltatások, amelyek a vevő számára helyettesíthetik az Ön szolgáltatásait?

–        Szűkül-e a vevői igény a szolgáltatás iránt a jövőben?

–        stb.

„A veszélyek kezelése, csökkentése”: Mutassa be, hogy a negatív események, külső hatások bekövetkezésének valószínűségét milyen intézkedésekkel tervezi mérsékelni!

II. Fenntarthatóság

1. Mutassa be, hogy a fejlesztés által milyen tevékenység valósul meg!

Röviden fogalmazza meg a fejlesztés célját! Indokolja azt, hogy mi teszi szükségessé a fejlesztést! Ismertesse röviden a beruházás keretében megvalósuló épületek és/vagy építmények funkcióját, műszaki paramétereit, a beszerzésre kerülő gépek és berendezések funkcióját és típusát! Amennyiben a projektnek részét képezi megújuló energiaforrást hasznosító technológia fejlesztése vagy kiépítése, kérjük azt is mutassa be. Ismertesse a projekt megvalósítás folyamatát, a megvalósítás lépéseit! Külön is emelje ki, ha a tervezett fejlesztés bármilyen szempontból újdonságot jelent, és ezt indokolja!

2. Mutassa be, hogy mely oktatási intézménnyel/intézményekkel kötött együttműködési megállapodást. Kérjük, csatolja az ezt alátámasztó dokumentum másolatát!

Sorolja fel mely oktatási intézményekkel kötött együttműködési megállapodást. A tanulók milyen szakmai ismereteket sajátíthatnak el?

3. Mutassa be, hogy jelenleg hány főt foglalkoztat és a foglalkoztatottak milyen feladatot végeznek! Mutassa be, hogy a jelenlegi állapot a fejlesztéssel hogyan változik! Adja meg, hogy a tervezett fejlesztés megvalósítását követően hány főt kíván foglalkoztatni, az alkalmazottak milyen típusú feladatokat fognak ellátni és az egyes feladatokat hány fő fogja végezni! Tervez megváltozott munkaképességű személyt foglalkoztatni? Amennyiben igen, kérjük az ő feladatit is mutassa be.

Kérjük, csatolja a meglévő munkavállalók munkaszerződését, munkaköri leírását, illetve a vállalt alkalmazott munkaköri leírásának tervezetét.

4. Mutassa be a fejlesztés forrásainak összetételét! Mutassa be a fejlesztés forrásainak tervezett összetételét. A támogatási rész és az önrész megadása is szükséges! Ismertesse a fejlesztés forrásainak megteremtésére vonatkozó terveit.

Kérjük, ügyeljen arra, hogy az adatok összhangban álljanak a támogatási kérelem egyéb dokumentumaival!

5. Milyen, a fejlesztés megvalósítása során felmerülő kockázatokkal számol? Milyen módon igyekszik csökkenteni a tervezhető kockázatokat?

Mutassa be a fejleszteni kívánt tevékenység(ek) megvalósításakor tervezhető kockázatokat, és ismertesse az azok csökkentésének érdekében tett elképzeléseit! Kérjük, több lehetséges kockázatot vegyen számításba és mutasson be! A bemutatott kockázatkezelési módok valóban jelentsék a felmerült kockázatok kezelését, csökkentését!

Gondoljon például az alábbiakra:

·       pénzügyi, finanszírozási kockázatok,

·       esetleges alvállalkozókkal, külső kivitelezőkkel kapcsolatos kockázatok.

6. Kérjük, mutassa be a fejlesztéssel érintett tevékenysége vonatkozásában a további 5 évre vonatkozó fejlesztési, beruházási terveit! Kérjük, mutassa be ezeket a tervezett fejlesztés(eke)t és annak/azoknak időbeli ütemezését!

Kérjük, sorolja fel és időben helyezze el az ezen pályázat keretein túl a fejlesztés megvalósításától számított 5 éven belül megvalósítandó további fejlesztési terveit! Mutassa be, hogy milyen forrásokat tervez felhasználni a fejlesztésekhez!

III. Innovatív tartalom

Mutassa be, hogy a megvalósítandó fejlesztés kapcsán milyen, a vállalkozás számára innovatívnak tekinthető beruházás valósul meg!

1. Kérjük, mutassa be, hogy a létrehozni/fejleszteni kívánt tevékenysége kapcsán milyen innovatív megoldásokat tervez megvalósítani!

Gondoljon például az alábbiakra: termék-innováció, szolgáltatás innováció, marketing-innováció, műszaki és technológiai innováció, stb.

Adja meg, hogy a tervezett elemek miben jelentenek innovációt és mutassa be, hogy mi indokolja az alkalmazásukat! Felhívjuk figyelmét, hogy a bemutatott innovatív elemek alkalmazását, a projekt műszaki-szakmai tartalmának alá kell támasztania!

Mutassa be, hogy a fejlesztéssel érintett tevékenység(ek)hez miképpen illeszkednek a bemutatott innovatív elemek!

IV. Költséghatékonyság

1. Kérjük, mutassa be, hogyan érvényesül a létrehozni/fejleszteni kívánt szolgáltatás(ok) megvalósítása során a költséghatékonyság!

Mutassa be, hogy a projekt megvalósítása során hogyan érvényesül a költséghatékonyság elve! Hogyan biztosítja, hogy a projekt végrehajtása során a támogatási összeg felhasználása a költséghatékonysági szempontok figyelembe vételével valósul meg? Kérjük, válaszát számadatokkal is támassza alá!

A kérdéseket  Horváth-Krivanek Tímea küldte el számunkra! Köszönjük!

Napi pályázati információk

Keresd meg számodra a legmegfelelőbb pályázati információkat! Megtalálsz nálunk a részletes keresési szűréssel bármilyen aktuális pályázatot.

IRATKOZZ FEL MOST!

Legyél képben és használd ki a pályázatok adta támogatási lehetőséget

 

Köszönjük a regisztrációt. Meg kell erősítenie az e-mail címét!
Köszönjük, hogy minket választ! Legyen Ön a következő kedvezményezett!
Bezár
×
×
WordPress Popup
x Shield Logo
This Site Is Protected By
The Shield →
//]]>

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a az Adatvédelmi irányelveket és a sütik -Cookie szabályzatban foglaltakat.

Bezárás